Projekt uchwały: współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi w zakresie remontu chodników

Ponad 300 kilometrów przejechanych na rolkach po moim okręgu i jego krzywych chodnikach, kilkaset cennych, choć często krótkich rozmów z mieszkańcami Czyżyn, Mistrzejowic i Wzgórz Krzesławickich. Taki jest mój pomysł na kampanię – blisko ludzi i ich problemów.

Jednym z najczęściej pojawiających się postulatów Mieszkańców jest, aby w końcu zbudować lub  wyremontować im chodnik lub postawić ławkę obok ich domu, przy czym teren ten często nie należy do Miasta, lecz np. do spółdzielni. Miasto zostawia mieszkańców Nowej Huty i innych dzielnic, często starsze osoby, samym sobie, ograniczając się do stwierdzenia: „nie da się, nie nasz teren, nie nasz problem”. Ja nie mówię „niedasię” lecz szukam rozwiązań, dlatego w odpowiedzi na Państwa oczekiwania napisałem ten projekt uchwały i będzie to pierwsza uchwała, którą złożę jeśli dzięki waszym głosom zostanę radnym miejskim. Uchwała wyraża także oczekiwania rowerzystów, którzy zderzają się ze ścianą apelując do Miasta o dokończenie ważnych dróg rowerowych na obszarze Krakowa i jego okolic.

PROJEKT UCHWAŁY

W sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi i innymi podmiotami w kwestii remontu chodników osiedlowych i budowy brakujących tras rowerowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zmianami) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia programu dotacyjnego dla spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów oraz podjęcia innych działań zmierzających do poprawy stanu ogólnodostępnej infrastruktury pieszej i rowerowej na terenach nie należących do Miasta, a istotnych dla mieszkańców Krakowa.

§ 2. Celem programu powinna być budowa brakujących chodników, alejek pieszych, DDR i CPR lub ich remont na terenach należących do innych podmiotów niż Miasto, które mają charakter otwarty i ogólnodostępny.

§ 3. W szczególności program dotacyjny powinien objąć:

  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, zwłaszcza w odniesieniu do osiedli budowanych w okresie PRL,
  • zarządców ogrodów działkowych w odniesieniu do alejek, udostępnionych bezpłatnie ogółowi mieszkańców,
  • gminy sąsiednie.

§ 4. Wnosi się o opracowanie przez Prezydenta Miasta Krakowa projektu zasad programu dotacyjnego najpóźniej do końca czerwca 2019 oraz o podjęcie działań, umożliwiających zarezerwowanie środków na jego realizację w projekcie budżetu na 2020 rok. Wnosi się również o zidentyfikowanie potrzeb w zakresie, który nie wymaga udzielenia dotacji, a jedynie podjęcia innego rodzaju współpracy z partnerami.

§ 5. Warunkami otrzymania dotacji przez beneficjentów powinno być spełnienie łącznie następujących wymagań:

  • chodniki i alejki powinny po budowie lub remoncie spełniać standardy piesze o których mowa w uchwale NR XCI/2394/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wspierania mobilności aktywnej realizowanej za pomocą Urządzeń Transportu Osobistego. W szczególności, muszą być wykonane z nawierzchni niefazowanej (np. asfalt lub kostka niefazowana) i pozbawione barier utrudniających przemieszczanie się pieszych o szczególnych potrzebach, w tym osób na wózkach i z wózkami, z walizkami na kółkach itp.
  • dotacja może być udzielona wyłącznie na remont lub budowę infrastruktury pieszej i rowerowej na terenach, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy bez ograniczeń. Jedynym dopuszczalnym ograniczeniem jest zamykanie terenu na noc podyktowane kwestiami bezpieczeństwa lub na czas okazjonalnych imprez zamkniętych.
  • Beneficjent musi zachować zasadę ogólnodostępności przynajmniej przez okres 10 lat od otrzymania dotacji, pod rygorem jej zwrotu w całości lub części.
  • Program powinien objąć możliwość także budowy ogólnodostępnych ławek na osiedlach i innych elementów małej infrastruktury, użytkowanych przez ogół mieszkańców.

§ 6. Prezydent we współpracy z Dzielnicami powinien przeprowadzić w każdej dzielnicy konsultacje społeczne, których celem będzie zidentyfikowanie potrzeb lokalnych społeczności w zakresie poprawy infrastruktury pieszej w ich okolicy na terenach nie należących do miasta. Najpilniejsze potrzeby zostaną ogłoszone w formie raportu i przekazane mediom, a w najtrudniejszych przypadkach wnosi się o przeprowadzenie mediacji z władzami spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów oraz zaangażowanie mieszkańców, organizacji pozarządowych i mediów w proces wypracowania optymalnego rozwiązania pojawiających się problemów.

§ 7. Wnosi się o podjęcie lub zintensyfikowanie przez Prezydenta Miasta Krakowa rozmów z Marszałkiem Województwa Małopolskiego, z władzami sąsiednich gmin i powiatów oraz z organami administracji rządowej celem wspólnego utworzenia brakującej i infrastruktury pieszej i rowerowej na gruntach należących do tych organów, w tym leżących poza granicami miasta, istotnej dla mieszkańców Krakowa. W szczególności celem tych rozmów powinno być jak najszybsze rozwiązanie następujących problemów zgłaszanych przez mieszkańców Krakowa:

  • budowa dróg rowerowych na wałach rzecznych (Wody Polskie),
  • budowa brakującego odcinka trasy pieszo-rowerowej do Tyńca (Gmina Liszki),
  • poprawa stanu infrastruktury pieszej w parku przy Muzeum Lotnictwa (Urząd Marszałkowski).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Podczas rozmów z mieszkańcami bardzo często zgłaszany jest postulat remontu chodników i ustawienia ławek na osiedlach. Mieszkańcy nierzadko czują się zagubieni i pozostawieni sami sobie, nie wiedząc, do kogo adresować te postulaty. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych, którzy mają ogromny problem, aby przejść klawiszującym chodnikiem, wielu z nich nie jest też w stanie dojść o własnych siłach do najbliższego parku i chętnie usiedliby na ławce na osiedlowym zieleńcu, jednak takich ławek często brakuje. Bardzo często zarządcami tych terenów są spółdzielnie mieszkaniowe lub inne podmioty, które jednak nie są zainteresowane rozwiązaniem tych problemów.

Wiele z tych kwestii dałoby się naprawić, gdyby miasto nie mówiło mieszkańcom „nie da się, to nie teren miejski i nie nasza sprawa”, lecz szukało rozwiązań. Kluczem do sukcesu jest rozmowa i współpraca, której w Krakowie niestety często brakuje. W wielu przypadkach wystarczy zwykła mediacja, w innych rozwiązaniem jest podzielenie się kosztami budowy i remontu ogólnodostępnej infrastruktury pomiędzy spółdzielnią czy innym podmiotem, a miastem.

Identycznie rzecz się ma w kwestii ślimaczącej się budowy asfaltowych tras rowerowych na wałach rzecznych, w tym do Przylasku Rusieckiego, Tyńca, Skawiny, czy trasy Velo Rudawa. Miasto od lat nie podejmuje żadnych starań w tym kierunku ograniczając się do stwierdzenia „to nie nasz teren i nie nasze kompetencje”. Tymczasem należy rozmawiać: z instytucją rządową „Wody Polskie”, z Gminą Liszki, z ministerstwami, dążyć do porozumienia i szukać rozwiązań, a nie wymówek.

Rozwiązanie wielu problemów, które są bardzo istotne dla mieszkańców Krakowa, leży poza kompetencjami Miasta, ale rolą Miasta jest aktywne podejmowanie rozmów, mediacji i wypracowanie mechanizmów dotacyjnych, które przybliżą nas do osiągnięcia celu. Przykładem takiego udanego mechanizmu dotacyjnego jest program wymiany pieców. Pora na podjęcie analogicznych działań na rzecz równych chodników i ciągłości tras rowerowych w tych miejscach, które są ważne dla krakowian, a nie leżą na gruntach miejskich.

Autor projektu uchwały: Jakub Łoginow, kandydat do Rady Miasta Krakowa z list KWW Łukasza Gibały „Kraków dla Mieszkańców” . 3 miejsce, okręg nr 6 – Czyżyny, Mistrzejowice, Wzgórza Krzesławickie.

www.glosujnakube.pl

FB:     www.facebook.com/glosujnakube

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *