Obywatelski projekt uchwały Sejmiku

Obywatelski projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego

W sprawie utworzenia Wojewódzkiego Parku Regionalnego w Czyżynach oraz powiększenia i rewitalizacji parku przy Muzeum Lotnictwa i dawnym pasie startowym

Autor projektu:  Jakub Łoginow

Na podstawie Art. 89a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa, Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późn. zm., Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje.

§ 1

Ustanawia się kierunki działania dla Zarządu Województwa Małopolskiego na lata 2019 – 2028 w zakresie podjęcia prac nad wykupem terenów zielonych w krakowskich Czyżynach celem utworzenia Wojewódzkiego Parku Regionalnego i powiększenia parku przy Muzeum Lotnictwa oraz w zakresie rewitalizacji istniejących terenów zielonych w sąsiedztwie Muzeum Lotnictwa i dawnego pasa startowego.

§ 2 Obszar nowego parku

1. Obszar proponowanego parku powinien mieścić się na części terenów leżących pomiędzy ul. Stella-Sawickiego, Al. Jana Pawła II, ul. Ułanów, Akacjowej i Bora-Komorowskiego.
2. Wnosi się o podjęcie rozmów z Politechniką Krakowską i innymi właścicielami działek leżących w przedmiotowym obszarze, których celem będzie pozyskanie przez Województwo Małopolskie nowych terenów z intencją utworzenia i powiększenia ogólnodostępnych terenów zielonych.
3. Za optymalną lokalizację przyszłego Wojewódzkiego Parku Regionalnego (dalej – WPR) uznaje się tereny zielone leżące pomiędzy ul. Życzkowskiego a ul. Stella Sawickiego. Lokalizacja ta może się zmienić w przypadku fiaska rozmów w sprawie wykupu lub pozyskania w drodze zamiany wzmiankowanych gruntów.
4. Wojewódzki Park Regionalny powinien powstać na terenach nie stanowiących dotychczas terenów parkowych i jego powstanie powinno powiększyć zasób terenów zielonych w tych okolicach. W szczególności, nie może on być zlokalizowany w miejscu sąsiedniego Lotniczego Parku Kulturowego przy Muzeum Lotnictwa, który powinien zachować dotychczasową funkcję i charakter związany z historią lotnictwa.

§ 3 Wojewódzki Park Regionalny

1. Celem utworzenia WPR jest powiększenie ogólnodostępnych terenów zielonych w okolicy poprzez wykup działek i ich zagospodarowanie pod park, a także prezentacja odwiedzającym poszczególnych subregionów Województwa Małopolskiego w otoczeniu zieleni.
2. Proponuje się utworzenie następujących elementów przyszłego parku, z zastrzeżeniem, że poniższa lista może być rozszerzana i modyfikowana:
• zielona makieta Województwa Małopolskiego po której można spacerować i jeździć na rowerze, rolkach, deskorolce, hulajnodze z naniesionymi konturami województwa, najważniejszymi miastami, pasmami górskimi, lasami i rzekami oraz alejkami w miejscach odpowiadających głównym drogom,
• tablice informacyjne i elementy małej architektury popularyzujące poszczególne subregiony, ich atrakcje, historię i tożsamość regionalną,
• pawilon regionalny z kawiarnią i miejscem służącym prezentacji poszczególnych subregionów,
• punkt widokowy umożliwiający obserwację zielonej makiety województwa, jako samodzielny obiekt lub element pawilonu regionalnego,
• zachowane istniejące tereny zieleni i zadrzewień oraz nowe tereny zieleni parkowej, z możliwością prezentacji form przyrodniczych typowych dla poszczególnych subregionów (np. mini ogród botaniczny),
• alejki spacerowe, trasy rowerowe i rolkarskie, place zabaw, obiekty sportowo-rekreacyjne.
3. Projektując przyszły pawilon regionalny należy zadbać o to, aby w maksymalnym stopniu i jeśli to możliwie – nieodpłatnie lub po kosztach służył on lokalnym społecznościom z całej Małopolski, np. samorządowcom, klubom lokalnym, zespołom ludowym czy grupom nieformalnym potrzebującym miejsca na zorganizowanie wystawy, oficjalnego spotkania, konferencji czy zaplecza biurowego na czas pobytu w stolicy województwa.
4. Pawilon regionalny i inne obiekty budowlane nie powinny zajmować więcej, niż 20% powierzchni Wojewódzkiego Parku Regionalnego.
5. Wojewódzki Park Regionalny powinien stanowić atrakcyjne z punktu widzenia mieszkańca i turysty dopełnienie sąsiednich terenów zielonych i obiektów turystycznych, takich jak Muzeum Lotnictwa i projektowane Małopolskie Centrum Nauki. Projektując WPR należy dążyć do tego, aby turysta lub mieszkaniec odwiedzający te okolice odwiedził również park i aby ta wizyta zachęciła go do odwiedzin innych niż Kraków subregionów Małopolski.

§ 4. Rewitalizacja parku przy Muzeum Lotnictwa i terenów wokół pasa startowego

Wnosi się o podjęcie począwszy od 2020 roku działań służących rewitalizacji parku przy Muzeum Lotnictwa zgodnie z oczekiwaniami zgłaszanymi przez mieszkańców i coroczne przeznaczanie na ten cel odpowiednich środków w budżecie województwa, a w szczególności:
1. Nowe ławki i kosze na śmieci.
2. Naprawa nie działającego oświetlenia i nowe oświetlenie parku.
3. Budowa placu zabaw.
4. Utworzenie wybiegu dla psów.
5. Budowa siłowni zewnętrznej i innych małych obiektów sportowych.
6. Powiększenie górki saneczkowej.
7. Połączenie asfaltowej pętli rolkarskiej w parku z ul. Markowskiego, Seniorów Lotnictwa i ul. Bora-Komorowskiego alejkami umożliwiającymi komfortowy przejazd na rolkach i innych urządzeniach na małych kółkach.
8. Posadzenie większej ilości drzew i krzewów oraz urozmaicenie zieleni parkowej.
9. Wymiana popękanych płyt betonowych na nowy beton umożliwiający jazdę z wózkiem lub na rolkach. Za wzór powinna posłużyć nawierzchnia fragmentu ul. Gnysia przy wejściu do Muzeum Lotnictwa.

§ 5. Wnosi się o uwzględnienie oczekiwań mieszkańców os. Akademickiego i Skarżyńskiego w Krakowie podczas projektowania drogi dojazdowej do Małopolskiego Centrum Nauki. W szczególności, droga nie powinna uszczuplać terenów zielonych i rozcinać tras spacerowych pomiędzy osiedlem Akademickim a pasem startowym. W przypadku braku możliwości poprowadzenia drogi od strony ul. Bora-Komorowskiego, należy drogę dojazdową poprowadzić częściowo w tunelu i w maksymalnym stopniu schować układ drogowy i parkingi pod ziemię, aby zachować zielony i rekreacyjny charakter tych okolic.

§ 6. Spójność terenów zielonych objętych uchwałą oraz sąsiednich

1. Tereny zielone w krakowskich Czyżynach należące do Województwa Małopolskiego lub zarządzane przez jednostki podległe Marszałkowi Województwa powinny stanowić spójną całość. W szczególności, w skład parku wojewódzkiego powinny wschodzić: obecny park przy Muzeum Lotnictwa, pas startowy wraz z otuliną, Wojewódzki Park Regionalny oraz park przy Małopolskim Centrum Nauki.
2. Należy dążyć do tego, aby docelowa powierzchnia terenów zielonych o których mowa w ust. 1 stanowiła przynajmniej 100 hektarów.
3. Inspiracją dla działań związanych z wykupem gruntów, tworzeniem nowych terenów parkowych i rewitalizacji istniejących powinno być utworzenie atrakcyjnego terenu nawiązującego powierzchnią i funkcją do Parku Śląskiego w Chorzowie – rozległego parku skupiającego wiele atrakcji turystycznych oraz obiektów rozrywki, kultury, sportu oraz nauki rozmieszczonych pośród zieleni.
4. Województwo Małopolskie będzie popierać inicjatywy i postulaty podejmowane przez lokalny samorząd, w tym Miasto Kraków i jego jednostki pomocnicze (Rady Dzielnic), służące utworzeniu bezkolizyjnych połączeń pieszo-rowerowych pomiędzy terenami zielonymi należącymi do województwa oraz do miasta. W szczególności mowa o propozycjach stosowania zasady „piesi górą, samochody dołem” podejmowanych w uchwałach miejscowego samorządu.
5. Tereny zielone o których mowa w niniejszej uchwale powinny zostać scalone również poprzez kilkukilometrową pętlę pieszo-rowerowo-rolkarską łączącą wszystkie te tereny i powiązaną ze światem zewnętrznym.

§ 6. Współpraca z lokalnymi społecznościami

1. Uznaje się za zasadne, aby radni miejscy i dzielnicowi oraz lokalni społecznicy i przedstawiciele mieszkańców zainteresowani tematem niniejszej uchwały, a zwłaszcza zaangażowani w jej powstanie, mieli zapewnioną możliwość udziału w pracach komisji, zespołów problemowych oraz sesji Sejmiku wraz z możliwością zabierania głosu i przedstawiania swojego stanowiska, opinii, pomysłów i koncepcji.
2. Zasady udziału wyżej wymienionych osób w pracach samorządu wojewódzkiego muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 9. 1. Marszałek Województwa Małopolskiego przedstawi sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały w terminie 3 miesięcy od jej przyjęcia, a następnie co każde kolejne pół roku aż do końca roku 2028.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1. zostanie przedstawione Sejmikowi Województwa Małopolskiego oraz projektodawcy, a także umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego.
3. Z uwagi na fakt, iż niniejsza uchwała powstała jako projekt obywatelski, uznaje się za zasadne aby podczas prezentacji sprawozdań na komisjach i sesjach Sejmiku umożliwić zabieranie głosu w tej sprawie przedstawicielom strony społecznej, w tym projektodawcy.
4. Uznaje się za zasadne, aby sprawozdania z realizacji niniejszej uchwały przesyłać również do wiadomości lokalnym samorządom, w tym również jednostkom pomocniczym (dzielnicom) Miasta Krakowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *